CNA 23 มีนาคม 2023

         วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ในวันเสาร์ (25 มีนาคม 2023) ครบรอบหนึ่งปีที่โป๊ปฟรังซิสได้มอบถวายประเทศรัสเซียและยูเครนแด่พระนางพรหมจารีมารีย์  ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร  (กรุงโรม) พร้อมกับบทภาวนาวอนขอสันติภาพในโลก

         ตอนท้ายของการพบปะประชาชนทั่วไปวันพุธที่ 22 มีนาคม พระองค์ได้ระลึกถึงการมอบถวายและกิจการประวัติศาสตร์ และได้เชิญชวนเราในชุมชนเขตวัด  กลุ่มภาวนาต่างๆ ให้รื้อฟื้นการมอบถวายแด่พระนางมารีย์ 

         โป๊ปฟรังซิสกล่าวว่า “วันเสาร์นี้จะสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์  เราคิดถึง 25 มีนาคมปีที่แล้ว เมื่อเราพร้อมกับบรรดา บิชอปทั่วโลกได้มอบถวายพระศาสนจักรและมนุษยชาติเป็นพิเศษประเทศรัสเซียและยูเครน แด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์”

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
24 มีนาคม 2023

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120