ภาพข้างบนของพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 สิ้นพระชนม์ ค.ศ.1963  ทรงชุดสีแดงในพิธีปลงศพ

ประเพณีไบแซนไทน์โบราณ( ศตวรรษที่ 5 ถึง ค.ศ.1453) ถือว่าสีแดง เป็นสีไว้ทุกข์สำหรับพระสันตะปาปาผู้สิ้นพระชนม์ กำเนิดชุดสีแดงสำหรับพิธีฝังศพพระสันตะปาปา มาจากการปฏิบัติฝังศพทางตะวันออกโบราณ

นอกจากนี้เราใช้สีแดง ในโอกาสฉลองอัครสาวกเปโตร และเปาโล ซึ่งพระสันตะปาปาสืบตำแหน่งจากอัครสาวก

                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงพระศพสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16
5/1/2566

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120