บูดาเปส (ฮังการี) 5 -12  กันยายน 2021

ในกลางศตวรรษที่ 19 หลายประเทศในทวีปยุโรป  เป็นพิเศษฝรั่งเศส ได้มีความคิดริเริ่ม  และส่งเสริมการเคารพศีลมหาสนิท มีพัฒนาเป็นขั้น ๆ เป็นการพื้นฟูชีวิตจิตด้านศีลมหาสนิท  เป็นกิจการตอบโต้การเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งติดตามลัทธิเฮเรติก(Jansenism)  ระบบการปกครองเก่า  และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเศส   โดยมาเน้นการนมัสการ ศีลมหาสนิท และการคืนดีกับพระเยซูคริสตเจ้า เพราะผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง ละเลย และทระนงตน หันมาสนใจโลกียะ  พัฒนาสังคม  เป็นเป้าหมาย

ความคิดเรื่องงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท  เกิดจากฆราวาสสตรี ชื่อเอมิลี่  มารีย์  ทามีซีเอร์  (ค.ศ. 1834 -1910) ได้รับการสนับสนุนจาก บิชอป กัสตอง เด เซกูร์ (ค.ศ. 1820 -1880) ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นอัครสาวกแห่งชีวิตจิตศีลมหาสนิท

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเคารพศีลมหาสนิท  ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1881 ที่เมืองลี(Lille) ประเทศฝรั่งเศส มีสัตบุรุษ 8 ประเทศ  มีการฟังบรรยาย  พิธีกรรม และการแห่

ค.ศ. 1882  ครั้งที่  2 ที่  อาวียอง ฝรั่งเศส              
ค.ศ. 1883  ครั้งที่  3 ที่  เบลเยี่ยม
ค.ศ. 1885  ครั้งที่  4 ที่  ไฟร์บูร์ก สวิส

ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  ที่ 10 ได้เน้น  “การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในพิธีกรรม” ค.ศ. 1903  ได้อนุญาตให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ  และการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท 15 ครั้งแรก  จัดในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หลังจากนั้น  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  ที่ 10  ให้จัดที่กรุงโรม  ค.ศ. 1905
หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
ค.ศ.1964 จัดที่ บอมเบย์  ประเทศอินเดีย
ค.ศ. 1968  ที่ โบโกต้า โคลอมเบีย                     
ค.ศ. 1972  ที่ เมลเบิร์น  ออสเตรเลีย
ค.ศ. 1976  ที่ ฟิลาเดลเฟีย  สหรัฐอเมริกา           
ค.ศ. 1981  ที่  ลูร์ด ฝรั่งเศส
ค.ศ. 1985  ที่ ไนโรบี เคนยา                           
ค.ศ.1989   ที่  โซล เกาหลี
ค.ศ. 1993  ที่ เซวียา เสเปญ                             
ค.ศ.1997   ที่ โปแลนด์
ค.ศ. 2000  ที่ โรม  ปี ปิติมหาการุญ   อิตาลี
ค.ศ. 2004  ที่ เม็กซิโก                                        
ค.ศ. 2008  ที่ ควีเบค แคนาดา
ค.ศ. 2012  ที่ ดับลิน ไอร์แลนด์                          
ค.ศ.2016   ที่ เซบู ฟิลิปปินส์

ในระยะหลัง มีการเน้นเรื่อง ศีลมหาสนิท  และพันธกิจของพระศาสนจักร

แถลงการณ์เรื่องพันธกิจของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 52  ที่บูดาเบส (ฮังการี)

1. เพื่อให้สัตบุรุษคาทอลิกตระหนักว่าศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิด  และสุดยอดของชีวิตพระศาสนจักร
2. ศีลมหาสนิท  เป็น บ่อเกิดของชีวิตคริสตชน และชุมชนคริสตชน
3. เสริมพลังแห่งความเชื่อ  ความรู้ ของแต่ละคน และในระดับวัด  เพื่อการประกาศข่าวดี
4. ฟื้นฟูสังคม โดยอาศัยประสบการณ์นานาชาติ : ประวัติศาสตร์   วัฒนธรรม  ศีลปะ
5. เน้นคุณค่าของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศฮังการี
6. ศีลมหาสนิท  เป็นอาหารทรงชีวิต – สนใจคนยากจน
7. เปิดโอกาสเสวนาและสร้างความเข้าใจระหว่างความเชื่อ  และศาสนาต่างๆ
8. เป็นเชื้อแป้ง ในสังคมฮังการี กับประชาชนนิกายอื่น
9. เพื่อสิริรุ่งโรจน์  การฉลองพระคริสตเจ้าทรงประทับท่ามกลางเราในศีลมหาสนิท และนำพระองค์ให้ใกล้ชิดประชาชนผู้มีน้ำใจดี  “ตาน้ำทั้งหมดชองข้าพเจ้าอยู่ในท่าน” (สดุดี  87,7)

www.iec2020.hu

                                                                                                                                     ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์ สรุป
                                                                                                                                           31 สิงหาคม 2021

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120