1 ธันวาคม 2019 ที่เมืองเกรซโจ้ ประเทศอิตาลี

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตชื่อ Admirabile Signum (เครื่อ งหมายที่น่าชื่นชม) เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของภาพวันพระคริสตสมภพ ซึ่งประกาศข่าวดีธรรมล้ำลึกการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้า เพื่อพระเจ้าเสด็จมาพบปะมนุษย์ทุกคน เราจึงตระหนักได้ว่าพระองค์ทรงรักเรา พระองค์สอน 3 ประการคือ

ประเพณีครอบครัว (Family Tradition) เรามีประเพณีในครอบครัวคริสตชน จัดชุดคริสต์มาส(ถ้ำพระกุมาร) ในที่ทำงาน ในโรงเรียน โรงพยาบาล ในวัด ในบ้าน และในจัตุรัสของเมือง เพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ประเพณีที่น่าชื่นชมยินดี ดังท ี่มีบันทึกในพระวรสารนักบุญลูกา 2:7 “พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่พักแรมเลย”

ตามประเพณี นักบุญฟรังซิสอัสซีซี เป็นผู้ริเริ่มทำถ้ำพระกุมาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.1223 ขณะกลับจากกรุงโรม ผ่านเมืองเกรซโจ้ (Greccio) ขอให้ชายคนหนึ่งชื่อยอห์น ทำถ้ำพระกุมาร 15 วัน ก่อนถึงวันคริสต์มาส แล้วพระสงฆ์ถ วายมิสซา ใกล้ถ้ำพระกุมาร แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับสภาพมนุษย์ของบุตรพระเจ้าและศีลมหาสนิท

การประกาศข่าวดี (Evangelization) นักบุญฟรังซิสอัสซีซี ใช้เครื่องหมายถ้ำพร ะกุมาร เป็นการประกาศข่าวดี ช่วยสอนใจเราเรื่องความเชื่อในปัจจุบัน เพราะเหตุว่า

1. แสดงถึงความรักของพระเจ้า พระผู้สร้างจักรวาลถ่อมองค์มาเป็นเด็กทารก เป็นของขวัญ
แห่งชีวิตพระบุตรของพระนางมารีย์ เป็นต้นกำเนิดและสนับสนุนชีวิต

2. การจัดถ้ำพระกุมารในบ้าน และสถานที่ต่างๆช่วยให้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เบธเลเฮม สอนให้
เรารู้จักสุภาพ สมถะ และการปฏิเสธตนเอง นำพาจากรางหญ้าที่เบธเลเฮม มุ่งสู่ไม้กางเขน และสอนให้เรารับใช้พระองค์ในบรรดาพี่น้องที่ยากจนขัดสน (เทียบ มธ 25:31-46)

3. ถ้าพระกุมารยากจน สอนถึง ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเยียวยารักษา และสร้างครอบครัว สร้างชีวิตในปัจจุบัน
ข่าวดีของวันคริสต์มาส ตั้งแต่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ นักบุญโยเซฟ พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในรางหญ้า คนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระก ุมารเป็นกลุ่มแรก และบรรดาโหราจารย์นำของขวัญ คือทองคำ กำยาน และมดยอบ มาถวายพระกุมาร แล้วโหราจารย์กลับไปบ้านเมืองของตน พวกเขาคงบอกเรื่องราวที่ได้พบพระผู้ไถ่แก่ผู้อื่นด้วย เป็นการเริ่มประกาศข่าวดีสู่นานาชาติ

เมื่ออยู่ต่อหน้าถ้ำพระกุมาร เราอาจคิดถึงเวลาที่เราเป็นเด็ก รอคอยการจัดถ้ำพระกุมาร ความทรงจำเหล่านี้เป็นการถ่ายทอดความเชื่อ ช่วยเร าให้คิดถึงหน้าที่ต้องแบ่งปันประสบการณ์นี้แก่เด็กๆ ประสบการณ์แห่งความสุขแท้ เหมือนนักบุญฟรังซิส ถ้าเราเปิดใจรับพระหรรษทาน มีความ ชื่นชมยินดี เรา ก็อธิษฐานภาวนา ขอบคุณพระเจ้าผู้มาอยู่กับเรา และพระองค์ไม่เคยปล่อยเราให้รู้สึกโดดเดี่ยว

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
4 ธันวาคม 2019

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120