พระศาสนจักรคาทอลิกได้จัดสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 ที่กรุงโรม หัวข้อ “ เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก”  ระหว่างวันที่  3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 พ่อได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย ไปร่วมสมัชชาครั้งนี้ ในโอกาส “วันครูคำสอนไทย”  จึงขอแบ่งปันเล็กน้อยแก่บรรดาครูคำสอน และผู้อ่าน

ตุลาคม ค.ศ. 2015 เป็นสมัชชาพระสังฆราช  เรื่องครอบครัว และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสมณลิขิต “ความปีติยินดีแห่งความรัก”  เกี่ยวกับความรักในครอบครัว  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เพราะฉะนั้น ตอนนี้ยังไม่มีสมณลิขิตเรื่องเยาวชน แต่พ่อขอนำบางเรื่องที่ปรากฏในเอกสารสุดท้าย ที่บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมสมัชชาได้เสนอให้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพิจารณาทำสมณลิขิต

ภาคแรก ฟังความต้องการของเยาวชนปัจจุบัน ฟังด้วยความรัก ความเห็นใจ ในเขตวัด ในด้านการศึกษา ในสภาพสังคมที่

-มีการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิตัล  มีทั้งผลดี และผลเสีย มีข่าวไม่จริง (fake news)  ที่ต้องคิดก่อนแชร์ ฯลฯ

-มีผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย  ที่มีสาเหตุจากสงคราม  การเบียดเบียนศาสนา  ความยากจน การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก
-เรื่องการทำผิดต่อเด็กและเยาวชน  ที่เราต้องช่วยกันปกป้อง เยียวยารักษา ลงโทษ  ช่วยเหลือ และภาวนาให้

ภาคที่ 2 เปิดตา  ไตร่ตรอง
เราควรมองบรรดาเยาวชนด้วยทัศนะคติของพระเยซูเจ้า ทุกวันนี้ พระเจ้าตรัสกับพระศาสนจักรและโลก  โดยผ่านทางเยาวชน  ความริเริ่มและความทุกข์ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อเขาจะได้เลือกการศึกษา อาชีพ และกระแสเรียก ช่วยประกาศข่าวดี ในครอบครัว  ในชุมชนต่อไป

ภาคที่ 3 การเลือกวิถีดำเนินชีวิต
ในสมัชชา มีคำว่า การเป็นเพื่อนฝ่ายจิต หรือ การก้าวเดินไปด้วยกัน (accompaniment) กับเยาวชน  เหมือนในพระวรสารเรื่องศิษย์ที่เอมมาอุส (ลก 24:32-35)  เราสามารถก้าวเดินไปด้วยกัน

1.เขตวัด ในงานอภิบาล ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช สภาภิบาล ครูคำสอน
-ในการสอนคำสอนแก่เยาวชน  แก่ผู้สนใจเรียนคำสอนเป็นคริสตชน โดยใช้หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT) และคำสอนด้านสังคม (DOCAT)
-พิธีกรรม ปรับปรุงบทเทศน์ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีมิสซา  การใช้ดนตรี ศิลปะ การภาวนาเตเซ่ ฯลฯ ช่วยให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
-ความศรัทธาประชาชนของท้องถิ่น  ความศรัทธาต่อแม่พระ นักบุญ การจารึกแสวงบุญสำหรับเยาวชน
-การบริการช่วยเหลือ คนจน ศาสนสัมพันธ์  คริสตศาสนสัมพันธ์

2.การอภิบาลเยาวชนด้านกระแสเรียก
-ศูนย์เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่พบปะ การส่งเสริมเรื่องศิลปะดนตรี  กีฬา ฯลฯ ที่เยาวชนสนใจ
-สื่อศึกษาฯ มีการอบรม เพื่อการใช้สื่อสารสมัยใหม่
-ร่วมมือกับนักบวชหญิง เรื่อง ป้องกันการค้ามนุษย์ (ทาลิตากุม)

3.ด้านธรรมทูต 
-สนใจผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย  ซึ่งส่วนมากเป็นเยาวชน ช่วยเหลือ ด้วยการต้อนรับ  ปกป้อง ส่งเสริม และไม่เลือกปฏิบัติ ตามข้อเสนอของสมเด็จพระสันตะปาปา วันสันติภาพสากล (1 ม.ค. 2018)
-ช่วยสอนเยาวชน เรื่อง ความบริสุทธิ์  การรักนวลสงวนตัว 
-ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  ต่อต้านคอร์รัปชั่น  การค้ายาเสพติด
-การเคารพรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ตามข้อแนะนำในสมณลิขิต Laudato Si
 
4.การเตรียมผู้อบรมใหม่ ให้เป็นศิษย์ธรรมทูต ให้สามารถมีทักษะ เป็นเพื่อนฝ่ายจิต การอบรมสามเณร  และ ผู้ถวายตัว  การเตรียมแต่งงาน

 เราทุกคนมีกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระบิดา  โดยอาศัยพระจิตเจ้า นำพาเราไปหาพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์ความรักของเรา 

สุขสันต์วันครูคำสอนไทย ครับ
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120