ครั้งหนึ่งนักบุญบริยิตได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับแม่พระว่า  “เราสัญญาจะฟังทุกคนอย่างอ่อนโยน ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรา  ในนามของแม่ แม้พวกเขาเป็นคนบาป โดยตั้งใจว่าพวกเขาตั้งใจจะปรับปรุงวิถีทางดำเนินชีวิต”  ณ เชิงกางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายเป็นทางการ ให้แม่พระเอาใจใส่ทุกคนที่ได้รับการไถ่กู้ ตรัสว่า  “แม่  นี่คือลูกของแม่”  (ยอห์น  19:26)

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7  ถูกจักรพรรดินโปเลียน  (ฝรั่งเศส)  จับขังคุกในปี ค.ศ. 1808  แต่หลังจากการต่อสู้ที่ไลบ์ซิก  (เยอรมัน) พระองค์อายุ  74 ปี ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระ และเสด็จกลับกรุงโรม  การต่อสู้กินเวลา 100 วัน  ของนโปเลียนสิ้นสุด  ในปี  ค.ศ. 1815 โดยกองทัพพันธมิตรได้รับชัยชนะที่ Waterloo (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม)  สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ  ที่ 7 ได้ประกาศวันฉลอง 24 พฤษภาคม  เป็นการขอบคุณพระเจ้าและแม่พระ ที่ทรงช่วยให้พระสันตะปาปากลับกรุงโรม ระลึกถึงการพ้นจากการถูกคุมขังของจักรพรรดินโปเลียน

นักบุญยอห์น  บอสโก เป็นผู้ส่งเสริมและทำให้ความศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชนเป็นที่นิยม  ท่านนักบุญได้สร้างวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์  ที่กรุงตุริน ใน ค.ศ. 1868  และต่อมาในปี ค.ศ. 1872  ได้ตั้ง   ซิสเตอร์ซาเลเซียน  โดยให้แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์  คือ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

นักบุญยอห์น บอสโก  กล่าวว่า  “ขอให้พระนางพรหมจารีช่วยเราให้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระศาสนจักร และได้รับพระหรรษทานแห่งความเพียรทนในการรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมอยู่กับแม่พระวัน  หนึ่งในอาณาจักรสวรรค์”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Saint Companions for  each  Day
โดย  A.J.M. Mausolfe, St. Pauls – Mumbai 2007. หน้า 186-187

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120