พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส  ได้ประกาศให้วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันฆราวาสไทย เพราะนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งบุญราศีไทย  ในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (ปีนี้ครบ 28 ปี) และ 5 ใน 7 บุญราศีแห่งสองคอนเป็นฆราวาส พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตั้งใจที่จะส่งเสริมบทบาทฆราวาสในงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดียิ่งขึ้น  ดังที่ปรากฏอยู่ใน กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 ว่า “ให้คริสตชนฆราวาสได้รับการอบรมด้านความเชื่อ  โดยมีกระบวนการอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติพันธกิจเพื่อการประกาศข่าวดี...” (ข้อ 36)

ตามปกติ วันครูคำสอนไทย คือ 16 ธันวาคม  เพราะเป็นวันที่ครูคำสอนฟิลิป  สีฟอง อ่อนพิทักษ์  ได้พลีชีวิตเป็นมรณสักขี เมื่อ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 (77 ปีมาแล้ว)

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 พระคาร์ดินัลโอลันโด  เกวเวโด, OMI  ชาวฟิลิปปินส์ เป็นผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของมรณสักขี 17 องค์แห่งลาว ที่อาสนวิหารพระหฤทัย  นครเวียงจันทน์  (ฉลองวันที่ 16 ธันวาคม เช่นเดียวกัน)  ในจำนวนนี้มี ครูคำสอนโยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ (ค.ศ. 1933-1961)  เป็นคนบ้านคำเกิ้ม จ.นครพนม ด้วย  จึงเป็นที่น่ายินดี  ที่เรามีครูคำสอนบุญราศีไทยเพิ่มขึ้น

ในโอกาสวันครูคำสอนไทย จึงขอพี่น้องภาวนาให้บรรดาครูคำสอน

ขอให้ครูคำสอนภูมิใจที่ปฏิบัติหน้าที่นี้  ร่วมพันธกิจของพระศาสนจักร

ขอบรรดาพระสงฆ์ และนักบวช  ช่วยกันส่งเสริมบทบาทครูคำสอนทั้งในโรงเรียนคาทอลิกและเขตวัด ให้มีความรู้ข้อคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  อบรมด้านพระวาจา  สร้างชุมชนวัดให้มีชีวิตชีวา และมีความภูมิใจในการทำหน้าที่  ศิษย์ธรรมทูต ตามแบบอย่างของบุญราศีฟิลิป สีฟอง  อ่อนพิทักษ์

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
 

ครูคำสอนโยเซฟ  อุทัย พงศ์ภูมิ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120