พระคุณการุณย์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ

ก) พระการุณย์ครบบริบูรณ์ (A plenary indulgence)

พระการุณย์ครบบริบูรณ์ที่จะอุทิศให้แด่บรรดาวิญญาณในไฟชำระ จะมอบใ