เดือนสิงหาคม พระศาสนจักรอุทิศและถวายเกียรติเดือนนี้แด่ "ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์" (The Immaculate Heart of Mary) ผู้ที่เริ่มต้นต่อความศรัทธา "ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์" ก็คืองานเขียนของท่านนักบุญ ยอห์น เอิ๊ดสชาวฝรั่งเศส และผู้ที่ทำให้ความศรัทธานี้แพร่หลายมากขึ้นก็คือ ซิสเตอร์ลูชีอา ผู้เป็นหนึ่งในเด็ก ๓ คน ที่เห็นพระแม่มารีย์ประจักษ์ที่ฟาติมา

ที่ฟาติมา ๑๓ กรกฎาคม ๑๙๑๗ ในการประจักษ์ครั้งที่ ๓ พระแม่มารีย์บอกกับลูชีอาว่า “พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ถวายความศรัทาต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เพื่อความรอดพ้นของคนบาป......แม่พระขอให้ถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนาง  และในสุดดวงหทัยนิรมลของพระแม่จะได้รับชัยชนะ”

ปี ๑๙๔๒
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระสันตะปาปาปีโอที่ ๑๒ ถวายโลกแด่ "ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์" และให้ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์วันที่ ๒๒ สิงหาคม ต่อมา พระสันตะปาปาเปาโลที่ ๖ให้ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ในวันเสาร์ต่อจากฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ปี ๑๙๘๔ นักบุญยอห์น ปอลที่ ๒ได้รื้อฟื้นการถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารย์อีกครั้ง และอีกครั้งในปี ๒๐๐๐ สำหรับการเริ่มสหัสวรรษใหม่

บันทึกวิญญาณของนักบุญโฟสตินาข้อที่ 33 ท่านเขียนว่า “ในการทำนพวารวันที่เจ็ดดิฉันเห็นภาพนิมิตแม่พระสวมเสื้อคลุมเจิดจรัส ยืนอยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกประสานมือระดับอกภาวนา เพ่งสายตาขึ้นเบื้องบน มีแสงจ้าส่องออกมาจากดวงหทัยพระแม่ บางลำแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า บางลำแสงปกคลุมแผ่นดินเกิดของเรา”

 


ไม่เพียงแต่พระแม่มารีย์และบรรดานักบุญสอนเราในเรื่องนี้ ในพระคัมภีร์ยังได้บันทึกถึงหัวใจของพระแม่มารีย์ด้วยเช่นกัน “ส่วนพระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู่” (ลก๒:๑๙); “พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย” (ลก๒:๕๑)

ช่วงนี้....เรากำลังอยู่ในช่วงฉลองแม่พระฟาติมา 100 ปีแห่งการประจักษ์

เราจะช่วยกันรณรงค์ให้สัตบุรุษของเราได้ตระหนักถึงสารของแม่พระที่ฟาติมาและคำขอร้องพระแม่มารีย์

เราจะช่วยกันให้สัตบุรุษของเราให้มีความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

เราจะถวายสังฆมณฑลของเราและสัตบุรุษแต่ละคนต่อดวงหทัยนิรมลชองพระแม่มารีย์และ
“ในสุดดวงหทัยนิรมลของพระแม่จะได้รับชัยชนะ” ต่อบาปต่าง ๆ

ขอให้คุณพ่อเพลินเพลิดกับการอ่าน “มิตรสงฆ์”

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120