ฟาติมา (Fatima)  เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆ ในประเทศโปรตุเกส  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 (28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 – 11 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1918) ก่อนที่แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา 6 ครั้ง คือ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 – 13 ตุลาคม ค.ศ. 1917  แก่ ยาชินทา  มาร์โต (7 ขวบ)  ฟรังซิสโก  มาร์โต (9 ขวบ)  และ ลูซีอา  โดสซังโตส (10 ขวบ)

เด็กที่ 3 นำแกะไปเลี้ยง  ได้รับการประจักษ์จากอารักขเทวดาของประเทศโปรตุเกส 3 ครั้ง เมื่อ ค.ศ. 1916  เทวดาสอนให้เด็กสวดบทภาวนา (prayer) หลาบบท  และให้ทำพลีกรรม (penance)ครั้งแรกเทวดาประจักษ์มาในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1916
เทวดากล่าวว่า “อย่ากลัวเลย ฉันเป็นเทวดาแห่งสันติ  จงสวดพร้อมกับฉัน” แล้วเทวดาก็สอนบทสวดให้

“ข้าแต่พระเจ้า หนูเชื่อ หนูขอนมัสการ หนูไว้วางใจและรักพระองค์ หนูขอโทษพระองค์สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ ที่ไม่นมัสการ  ไม่ไว้วางใจ และไม่ รักพระองค์”  สวดอย่างนี้นะ แล้วดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าและแม่พระจะโอนอ่อนลงตามคำสวดของหนู”

ครั้งที่ 2 ในฤดูร้อน ค.ศ. 1916
“หนูจงสวดมากๆ ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าและแม่พระมีพระมหากรุณาสำหรับหนู... จงถวายคำภาวนาและพลีกรรมแด่พระองค์เสมอไป”

“หนูสามารถถวายพลีกรรมได้จากสิ่งต่างๆ มากมาย  จงถวายแด่พระเพื่อเป็นการชดเชยใช้โทษบาปมากมายที่มนุษย์ทำผิดต่อพระองค์  และเพื่ อวอนขอให้คนบาปกลับใจ และนำมาซึ่งสันติสำหรับประเทศของหนูเอง  ฉันเป็นเทวดาผู้อารักขาประเทศโปรตุเกส  หนูจงยอมรับความทุกข์ยากที่พระเจ้าทรงใช้มาเยี่ยมหนู”

ครั้งที่ 3 ในฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1916
เทวดานำศีลมหาสนิทมาให้เด็กทั้งสามรับ และก่อนจะรับ เทวดาได้สอนให้สวดบทต่อไปนี้ 3 ครั้ง “ข้าแต่พระตรีเอกภาพ  พระบิดา พระบุตร  และพระจิต  ขอนมัสการพระองค์อย่างสุดซึ้ง  และขอถวายพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ  และพระเทวภาพของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้สถิตอ ยู่ในตู้ศีลทั่วสกลโลก  เพื่อชดเชยการสบประมาท การทุราจาร และความเฉยเมยของผู้ทำผิดแสลงพระทัยพระองค์  เดชะพระบารมีหาขอบเขต มิได้แห่งดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง  และดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  ขอให้คนบาปได้กลับใจด้วยเถิด”

ที่น่าประหลาดคือ เด็กทั้งสามมิได้เล่าเรียน  แต่สามารถเข้าใจบทภาวนาที่เทวดาสอน และจดจำนำมาสวดอีกบ่อยๆ เท่าที่ทำได้

เมื่อเด็กทั้งสามได้รับการเตรียมจากเทวดาแล้ว  แม่พระได้ประจักษ์มาครั้งแรกแก่เด็กทั้ง 3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917  ฉะนั้น  ในปี ค. ศ. 2017 จะครบรอบ 100 ปี แห่งการประจักษ์ที่ฟาติมา เราคริสตชนน่าจะพิจารณาว่าเหตุใดแม่พระจึงต้องประจักษ์มา และเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของแม่พระหรือไม่

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์
อ้างอิงจาก แม่พระเสด็จเยี่ยมเยียนมนุษย์ รวมการประจักษ์ของแม่พระทั้ง 10 แห่ง, สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่ หน้า50-51.

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120