โดย..พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์


ในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2016 (ฉบับรอการรับรองจากสันตะสำนัก) ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่  เน้นศิษย์ธรรมทูต (Missionary Disciple) ตามที่สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรังซิส ได้กล่าวถึง (พระสมณสาสน์เตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ข้อ119-121)  หมายถึง คริสตชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการอภิบาลช่วยเหลือให้เจริญชีวิตในอารยธรรมแห่งความรัก ด้วยวิถีชีวิตชุมชนคริส ตชนย่อย... เป็นการร่วมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า...แห่งความจริง ความยุติธรรม ความรัก ความเมตตา และสันติสุข” (กฤษฎีกาฯ ข้อ 13)

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องมุ่งสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมและพั ฒนาฆราวาสให้เข้มแข็งมากขึ้น  อย่างต่